Du är här

Organisation

SHR:s verksamhet leds av en styrelse med nio ledamöter.

Styrelsen, som ansvarar för organisation och förvaltning, består av: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, PR-ansvarig, klubbmästare samt tre stycken övriga styrelseledamöter. Styrelsen sammanträder regelbundet och årsmöte hålls varje år i mars.

Förbundet är uppdelat i åtta regioner: Skåne, Västra Götaland, Östra Götaland, Värmland-Västmanland-Närke, Uppland-Dalarna, Stockholm Norr, Stockholm Söder och Norrland. Alla ledamöter utom ordförande ansvarar för var sin region.

Förbundet har en valberedning, en förtroendevald arbetsgrupp vars uppgift är att ta fram kandidater tillstyrelsen.

Inom SHR finns också arbetsgrupper.
Utbildningsutskottet, med fyra ledamöter har till uppgift att fördjupa sig i utbildnings- och fortbildningsfrågor . Man har två möten per år och driver frågor kring utbildning, examination, vidareutbildning etc. För i styrelsen utförda uppdrag utbetalas arvoden övrigt arbete är ideellt.

Epileringsgruppen bestående av tre ledamöter är en arbetsgrupp som arbetar med fortbildning i epilering.

IPL/Lasergruppen, med fyra ledamöter arbetar med fortbildning i IPL/Lasaer.
All markservice sköts via kansliet i Stockholm. Det finns en kanslist anställd på 100% och en kanslist anställd på 75%.

Etiskt råd
Under årsmötet i mars 2012 beslutades att införa ett etiskt råd. Detta ska bl.a. arbeta med att utveckla de etiska reglerna och handha förbundets etiska spörsmål.

Rättigheter: