Vår vision

SHR har arbetat fram en vision för förbundet. Denna vision skall lyfta fram och spegla hudterapeuternas status som yrke och vara vägledande i SHR:s kommunikation om detta till allmänhet och myndigheter.

SHR är en intresseförening för hudterapeuter. Enligt våra stadgar är föreningens syfte att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Föreningen ska verka för att utveckla och höja medlemmarnas kompetens och yrkesskicklighet bland annat genom samarbete med utbildningsanordnare för hudterapeuter och verka för vidareutbildning för medlemmarna.

Utifrån detta har styrelsen fastslagit att SHR:s ansvar är att verka för ett seriöst och kompetent yrkesutövande med ansvarskänsla. Fokus skall ligga på etik, kvalitet samt kundens säkerhet och trygghet. Bakgrunden till detta är att vi allt oftare ser ofullständigt utbildade eller outbildade aktörer som konkurrerar med våra medlemmars kvalificerade arbete. SHR är idag en viktig faktor för yrket och bör ta ansvar för både utbildning av hudterapeuter och för slutkonsumentens trygghet. Vidare så finns det idag för dålig kunskap om hudterapeutens arbete och detta behöver kommuniceras ut bättre till både allmänhet och myndigheter.

SHR skall vara ett nätverk i framkant med ett starkt varumärke och en enad profil. Det skall ge legitimitet och inflytande både nationellt och internationellt.
 
Ledorden för visionen är LÄRANDE-KVALITET-STATUS

LÄRANDE

SHR vill främja och uppmuntra det livslånga lärandet och kvalitetsutveckling på flera olika plan. I begreppet LÄRANDE vill SHR betona att lärandet är en process som pågår kontinuerligt hela livet. Kunskap kan inhämtas på många olika sätt och SHR vill vara en naturlig del i det fortsatta lärandet för hudterapeuten. Det kan SHR vara genom att erbjuda fortbildning i form av kurser, certifikat, mässor och seminarier.

KVALITET

I detta begrepp vill SHR betona vikten av en gedigen utbildning med relevant kunskap, ansvarstagande för sitt arbete och etisk förhållningssätt till konsumenten. Det innebär bland annat att man inte utför behandlingar som ligger utanför sitt kompetensområde. Dokumentation, informationsinhämtning från konsumenten och information till konsumenten är viktiga bitar. För vägledning om ett etiskt förhållningssätt så finns också de etiska reglerna som våra medlemmar har att följa.

STATUS

SHR vill ge medlemmarna ökad status och med detta ökade inkomstmöjligheter. Genom en väl definierad yrkesroll och ett starkt varumärke kan detta ske. Även genom kontakt med myndigheter kan statusen stärkas. Den auktorisationen som SHR ger till sina medlemmar är en viktig del av detta.

 

SHR:s styrelse

Rättigheter: 
Öppet material