SHR:s vision

SHR har arbetat fram en vision för organisationen. Denna vision skall lyfta fram och spegla hudterapeuternas status som yrke och vara vägledande i SHR:s kommunikation om detta till allmänhet och myndigheter.

SHR är en intresseorganisation för hudterapeuter och branschorganisation i skönhetsbranschen. Enligt våra stadgar är föreningens syfte att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Föreningen ska verka för att utveckla och höja medlemmarnas kompetens och yrkesskicklighet bland annat genom samarbete med utbildningsanordnare för hudterapeuter och genom att verka för vidareutbildning för medlemmarna.

Utifrån detta har styrelsen fastslagit att SHR:s ansvar är att verka för ett seriöst och kompetent yrkesutövande med ansvarskänsla. Fokus skall ligga på etik, kvalitet samt kundens säkerhet och trygghet. Bakgrunden till detta är att vi allt oftare ser ofullständigt utbildade aktörer i branschen som konkurrerar med våra medlemmars kvalificerade arbete. 

SHR är idag en viktig faktor för yrket och för branschen och bör ta ansvar för både utbildning av hudterapeuter och för slutkonsumentens trygghet. Vidare så finns det idag för dålig kunskap om hudterapeutens arbete och detta behöver kommuniceras ut bättre till både allmänhet och myndigheter.

SHR skall vara ett nätverk i framkant med ett starkt varumärke och en enad profil. Det skall ge legitimitet och inflytande både nationellt och internationellt.

KUNSKAP
SHR vill främja och uppmuntra det livslånga lärandet och kvalitetsutveckling på flera olika plan. I begreppet KUNSKAP vill SHR betona att våra medlemmar har en gedigen grundutbildning och att lärandet är en process som pågår kontinuerligt hela livet. Kunskap kan inhämtas på många olika sätt och SHR vill vara en naturlig del i det fortsatta lärandet för hudterapeuten. Det kan SHR vara genom att erbjuda fortbildning i form av kurser, certifikat, mässor och seminarier. 

KVALITET
I detta begrepp vill SHR betona vikten av en gedigen utbildning med relevant kunskap, ansvarstagande för sitt arbete och ett etiskt förhållningssätt gentemot konsumenten. Det innebär bland annat att inte utföra behandlingar som ligger utanför sitt kompetensområde. Dokumentation, informationsinhämtning från konsumenten och information till konsumenten är viktiga bitar. För vägledning om ett etiskt förhållningssätt så finns också de etiska reglerna som våra medlemmar har att följa.

TRYGGHET 
Den auktorisation som SHR ger till sina medlemmar är en viktig del av konsumenttryggheten. Auktorisationen innebär att medlemmarna har en garanterat gedigen utbildning och utför professionella behandlingar. De arbetar efter SHR:s etiska regler och innehar behandlingsskadeförsäkring. Behandlingsskadeförsäkringen träder i kraft om en kund skulle drabbas av en skada, under behandlingen eller till följd av behandlingen. 
Kunden kan således känna sig trygg genom att välja en hudterapeut som är medlem i SHR.

SHR är en branschorganisation för välutbildade och auktoriserade hudterapeuter.
Vår organisation är idag en viktig faktor för yrket och vi tar ansvar för både utbildning av hudterapeuter och för slutkundens trygghet.
En medlem i SHR är kvalitetssäkrad i sitt arbete, vårt emblem är därför av stor betydelse.

Rättigheter: 
Öppet material