Aktuellt


Auktoriserade hudterapeuter har kompetensen att utföra säkra laserbehandlingar

Ny professionsöverskridande arbetsgrupp i enad front för en väl avvägd reglering på området

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation (SHR) har tagit ett betydelsefullt steg för att främja säkerheten och professionaliteten inom hudvårdsbranschen genom att initiera en ny arbetsgrupp fokuserad på laser och dess säkerhet. 
Den initierade arbetsgruppen är en respons på den oreglerade IPL/laserbransch som pågår, där SHR strävar efter att balansera en ev. kommande reglering och dess krav med behovet av att skydda och bevara auktoriserade hudterapeuters befogenheter.

"Vi är fast beslutna att säkerställa att auktoriserade hudterapeuter har möjlighet att fortsätta att utföra IPL- och Laser-behandlingar med den expertis och kunskap som vi besitter", säger Maria Bergendahl, auktoriserad hudterapeut och utsedd av SHR till sammankallande för gruppen. 

"Genom att samla en mångsidig och kompetent grupp av erfarna personer från olika yrkesgrupper strävar vi efter att skapa en reglering som främjar både kundsäkerhet och branschens effektivitet."  

Arbetsgruppen, som startades i mars 2024, har redan haft tre möten där olika förbund och yrkesgrupper har funnits representerade, såsom SHR, Yrkesmassörerna, Kroppsterapeuterna, Svenska Friskvårdsförbundet, Sveriges fotterapeuter, hudterapeututbildningar, auktoriserade hudterapeuter och dermatologer. 

Genom detta breda deltagande och genom att medlemmarna valts ut för sin expertis och erfarenhet, säkerställs en mångfacetterad representation och en täckning av så många relevanta professionsområden som möjligt. Utöver de medlemmar som direkt ingår i gruppen, tas även externa kontakter med exempelvis ARN, Strålsäkerhetsmyndigheten, läkare och andra experter för att säkerställa tillgång till korrekt, vetenskapligt och välgrundat underlag. 

Gruppens övergripande målsättning är att ta fram underlag för en korrekt reglering av IPL/lasermaskiner samt laserbehandlingar i Sverige, med fokus på att upprätthålla en balans mellan säkerhet och effektivitet inom branschen.  

SHR välkomnar en reglering för IPL/laser, då detta idag är ett helt laglöst, okontrollerat och oreglerat område. Detta är en fråga vi jobbat med länge, vi var bland annat remissinstans då regeringen utredde frågan som 2021 resulterade i en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. 
Arbetsgruppen jobbar nu intensivt för att säkerställa att regleringen för IPL/laser implementeras på ett väl avvägt sätt.

SHR:s medlemmar är auktoriserade hudterapeuter med gedigen yrkesutbildning där dermatologi är en stor del, vi anordnar även regelbundet fortbildningar inom dermatologi som hålls av hudläkare.

Våra medlemmar har etiska regler att följa som bland annat innebär att auktoriserade hudterapeuter;  
- inte ställer medicinska diagnoser 
- undersöker om en kund har kontraindikationer innan behandling påbörjas, och vid minsta tveksamhet begär att kunden konsulterar läkare
- dokumenterar utförda behandlingar
- upprättar egenkontrollprogram för att hålla hög hygienisk standard
- deltar regelbundet i fortbildningar inom yrket


Information angående granskning

Granskning av SHR-godkända utbildningar

SHR ställer höga krav på hudterapeuters kompetens och utbildning och arbetar därför aktivt för att nivån på de SHR- godkända hudterapeututbildningarna håller en hög kvalitet. 

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation (SHR) granskar regelbundet utbildningskvaliteten på de utbildningar som är godkända av SHR, vår utbildningsbilaga reglerar de krav vi ställer på skolorna. Kvalitetsgranskningar utförs av oberoende och erfarna granskare, givetvis utan koppling till den skola som granskas. Våra rutiner för granskning av skolor följer en gedigen plan, vid granskningen kontrolleras de krav som SHR ställer på skolorna.Om vi finner att skolan inte är godkänd kommer detta hanteras enligt rutin, vilket innebär att om en utbildning på något moment inte anses vara godkänd måste rätta till dessa brister. Om samma moment skulle underkännas vid två på varandra följande kvalitetsgranskningar är utbildningen underkänd och förlorar sitt medlemskap.

Förtydligande om P3 Nyheters dokumentär; 

SHR har ställt upp på skriftlig intervju och svarat på alla journalistens frågor, vi har strävat efter att vara så transparenta som möjligt. 

Vi har då förklarat att;

  • Det klagomål som tas upp i dokumentär inkom 2022 och var undertecknat av en person. 

  • Åtgärder vidtogs men nytillträdd ordförande hade inte tillgång till all information vilket gjorde att det var svårt att redogöra för exakt vad som hänt i ärendet. 

  • Styrelsen ser nu därför över framtida rutiner för hantering och dokumentation av inkomna klagomål framledes.

  • Vid den senaste granskningen, som utfördes av tre olika granskare på berörda skolor, framkom inga avvikelser från våra krav.

  • Inom kort kommer ny granskning av utbildningarna att genomföras, enligt ordinarie kvalitetsgranskningsrutin.

Styrelsen, tillsammans med utbildningsutskott och kvalitetsgranskare, utreder vilka åtgärder som ska vidtas för att vid kommande kvalitetsgranskningar säkerställa att våra krav om elevdemokrati och pedagogiskt förhållningssätt efterlevs. Dessa åtgärder kommer att presenteras så snart de är fastslagna. 

SHR är en ideell förening vars medlemmar är auktoriserade hudterapeuter som verkar för kompetens och kvalitet inom hudterapeutyrket. Vi kan därför inte jämföras med en myndighet eller med en myndighets ansvar men i frånvaro av lagreglering på området ser vi att vi har en viktig roll att fylla.
SHR välkomnar att branschen granskas och tar givetvis avstånd ifrån alla former av kränkningar. 

Alla SHR:s medlemmar är skyldiga att följa våra gemensamma etiska regler. Klagomål på någon av våra medlemmar/servicemedlemmar/skolmedlemmar ska anmälas till vårt etiska råd


SHR värnar om barnen och deras hudhälsa

AUKTORISERADE HUDTERAPEUTER REKOMMENDERAR INTE AVANCERADE BEHANDLINGAR ELLER PRODUKTER TILL BARN

Vi på Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation (SHR) välkomnar den debatt och det engagemang som nu pågår angående barn och avancerad hudvård. Vi ser också med glädje hur våra medlemmar, de auktoriserade hudterapeuterna, engagerar sig i frågan. 

De auktoriserade hudterapeuterna har under senare tid sett hur trender på sociala medier inspirerar barn och ungdomar att använda aktiva ingredienser som inte alls är anpassade till deras hud. 

”Våra medlemmar vittnar om att de får ta emot unga kunder med överbehandlad hud och hudproblem som uppstått på grund av att deras hudvårdsrutin är baserad på TikTok-trender och inte på deras huds behov.”, berättar SHR:s ordförande Vanessa Löhndahl. 

SHR införde åldersgränser på hudvårdsbehandlingar redan 2015. Dessa åldersgränser är utformade för att säkerställa både barns säkerhet och deras hudhälsa, samt är en trygghet för våra medlemmar. Åldersgränserna för behandlingar är rekommendationer och kan anpassas i vissa fall. Till exempel kan aknebehandling vara aktuell för personer under 13 år, men i sådana fall är det viktigt att ha vårdnadshavares godkännande. 

Våra medlemmar är auktoriserade hudterapeuter som strävar efter att förstå varje individs unika behov för att kunna erbjuda skräddarsydda behandlingar och rådgivning. Auktoriserade hudterapeuter rekommenderar inte avancerade behandlingar eller produkter till barn då de i regel inte har behov av detta. Att medlemmarna alltid ska ge professionella och anpassade rekommendationer regleras även i våra etiska regler. 

Har du som vårdnadshavare frågor om ditt barns hudtillstånd och hudvårdsrutiner rekommenderar vi dig att kontakta en auktoriserad hudterapeut. Då kan du vara säker på att den du besöker har genomgått en gedigen utbildning, har etiska regler och riktlinjer att följa, erbjuder säkra produkter och professionella rekommendationer anpassade efter hudtillstånd.

SHR:s riktlinjer för åldersgränser vid behandlingar i korthet: 

- Inga behandlingar på personer under 8 år

- Manikyr, pedikyr (utan skärande instrument), spamassage: från 8 år

- Ansiktsbehandling, vaxning, frans- och brynfärgning: från 13 år 

- Avancerade behandlingar: från 18 år  

(Exempel på avancerade behandlingar; kemisk peeling, apparaturbehandlingar, brasiliansk vaxning.)

SHR och våra medlemmar är förstås glada över att intresset för hudvård är så stort i samhället idag, men avancerad hudvård och barn hör inte ihop.


Press 

SHR svarar gärna på frågor om branschen, förbundet och yrket hudterapeut.

Kontakt: 
Kommunikationsansvarig 
Auktoriserad Hudterapeut
Lena Edberg
E-post: lena.edberg@shr.nu
Tel: 070-770 03 19

Pressbild på SHR:s ordförande Vanessa Löhndahl finns nedan.

Rättigheter: 
Öppet material