Marknadsföringsregler

För medlemmar i SHR finns marknadsföringsregler. Dessa finns i sin helhet nedan.

Marknadsföringsregler för medlemmar i SHR samt samarbetspartners

Antagna vid årsmötet 21 mars 2015

Reviderade vid årsmötet 18 mars 2017

Enligt SHR:s stadgar och etiska regler ska marknadsföring under SHR:s namn och varumärke ske på det sätt som SHR angivit. Följande regler specificerar rättigheter och skyldigheter för medlemmar och samarbetspartners i samband med användandet och skyddandet av SHR:s varumärke.

1 Varumärke

1.1 Det officiella varumärket är SHR logotypen vilken är ett registrerat varumärke.

Logotypen har följande utseende:

Logotypen får endast användas i orginalutförande i färg (guld/blå) eller svartvitt som kan rekvireras från SHR.

2 Skyddande av varumärke

2.1 SHR:s varumärke är skyddat genom registrering hos PRV, Patent och Registreringsverket. SHR har skyldighet att tillse att registrering är aktuell.

2.2 Registrering avser skydd av varumärkesrätt.

3 Regler för marknadsföring under SHR:s varumärke och marknadsföring av föreningstillhörighet.

3.1 Medlem har rätt och skyldighet att i samband med utövningen av verksamheten se till att föreningstillhörigheten klart framgår. Detta sker genom att medlemmen använder det material som tillhandahålls av föreningen.

3.2 Medlem har rätt och skyldighet att använda SHR:s logotype i tryck och eller elektronisk media. Tryckt material kan avse; dörrdekal, visitkort, prislistor, väggflagga, skyltar m.m. Elektroniskt material kan avse; sociala medier, hemsida m.m.

3.3 Medlem ska i sin kontakt med allmänheten sträva efter att upplysa om SHR:s verksamhet. Sådan information ska vara adekvat.

3.4 Medlem ska vid användandet av SHR:s logotype iaktta att den är ett registrerat varumärke som inte får förvanskas eller användas på ett i övrigt missvisande sätt. Korrekt logotype erhålls från SHR.

3.5 Personlig medlem ska använda titeln auktoriserad hudterapeut. Personlig medlem får inte använda olämpliga eller vilseledande titlar, exempelvis ”legitimerad” hudterapeut.

3.6 Personlig medlem ska hålla SHR:s personliga medlemsbevis väl synligt för kunderna.

4 Vem som har tillstånd av använda SHR:s varumärke

Medlem har rätt och skyldighet att använda SHR:s varumärke så länge som man är medlem. Vid upphörande av medlemskap ska användandet av varumärke upphöra.

4.1 Personlig medlem med eget företag

4.1.1 Personlig medlem med eget företag har rätt att använda logotype i tryck och elektronisk media så länge som alla eventuellt anställda, delägare och inhyrda hudterapeuter på det egna företaget är medlemmar i SHR. Är anställda, delägare och inhyrda hudterapeuter inte medlemmar får man endast ange på hemsidan vid personen som är medlem att medlemskap finns, och även i övrigt endast marknadsföra SHR:s varumärke kopplat till den person som är medlem och inte salongen som sådan.

4.1.2 Personlig medlem som hyr in sig i annan salong får endast använda logotype i salongsgemensamt tryck och elektronisk media om övriga hudterapeuter på salongen är medlemmar i SHR. I annat fall får man endast visa medlemstillhörighet i sitt behandlingsrum och på personliga visitkort samt att det anges på hemsida vid personen som är medlem att medlemskap finns.

4.2 Personlig medlem som är anställd får endast använda logotype i salongsgemensamt tryck och elektronisk media om övriga hudterapeuter på salongen är medlemmar i SHR. I annat fall får man endast visa medlemstillhörighet i sitt behandlingsrum och på personliga visitkort samt att det anges på hemsida vid personen som är medlem att medlemskap finns.

4.3 Salong/spa medlemskap har rätt att använda logotype i tryck och elektronisk media då alla anställda hudterapeuter är medlemmar i SHR.

4.4 Skolmedlem har rätt att använda logotype i tryck och elektronisk media.
Skolmedlem har ej rätt att använda SHR:s varumärke på skoldiplom/intyg.

4.5 Servicemedlem har rätt att använda logotype i tryck och elektronisk media. Servicemedlem har ej rätt att använda SHR:s varumärke på kursintyg/diplom.

4.6 Medlem (gäller alla kategorier) har inte rätt att vid marknadsföring eller annan information otillbörligt utnyttja/snylta på SHR:s namn eller logotype, och informationen/marknadsföringen får inte ge sken av att SHR stödjer/sanktionerar något utöver vad som rent faktiskt är fallet genom det aktuella medlemskapet. Marknadsföring/information som skulle kunna stå i strid med det sagda ska alltid sanktioneras av SHR:s styrelse i förväg.

5 Tillstånd för vidare användning

Användande av SHR:s varumärke utöver ovan regler kan ansökas om tillstånd för hos styrelsen i SHR. Samarbetspartners/förmånsgivare kan genom samarbetsavtal med SHR anses ha fått tillstånd att använda SHR:s varumärke

6 Övrigt

6.1 Medlem har rätt och skyldighet att hålla medlemsbevis, aktuella certifikat samt försäkringsbevis/intyg för behandlingsskadeförsäkring väl synligt för kunderna.

6.2 Medlem får inte på ett vilseledande eller felaktigt sätt använda varunamn/arbetsmetoder i sin marknadsföring, t.ex. genom att använda beteckningar av detta slag som medlemmen inte arbetar med.  

7 Överträdelse av marknadsföringsregler

7.1 Om medlem inte följer SHR:s marknadsföringsregler kan detta resultera i erinran, varning eller uteslutning, på beslut av styrelsen, i enlighet med vad som stadgas i föreningens etiska regler.

7.2 Medlem som har begärt utträde eller som har uteslutits har inte längre rätt att i någon form eller i något sammanhang använda sig av material som kan ge intryck av att medlemskap i föreningen alltjämt föreligger. I samband med att medlemskap i föreningen beviljas ska medlemmen upplysas om att överträdelse av denna bestämmelse medför skyldighet att betala ett vitesbelopp till föreningen. Storlek på vitesbeloppet bestäms av styrelsen.

Rättigheter: 
Öppet material