Etiska regler

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisations (SHR) etiska regler

Antagna av föreningsstämman den 15 mars 2014 med ändringar antagna den 21 mars 2015 och den 18 mars 2017.

Definitioner

Med företag avses fysisk eller juridisk person som bedriver näringsverksamhet

Med medlem avses alla medlemmar i SHR oavsett medlemskategori.
Med personlig medlem avses fysisk person som är personlig medlem i SHR, anställda såväl som företagare. En salongsverksamhet oavsett bolagsform är inte personlig medlem utan det är den enskilda hudterapeuten som driver verksamheten som är personlig medlem.

Med servicemedlem avses företag med anställda som är servicemedlem i SHR.

Med servicemedlemsgemenskap avses sådan koncern eller grupp av närstående företag där servicemedlem ingår och som betalar förhöjd avgift för möjligheten för övriga företag i koncernen eller företagsgruppen att ta del av det aktuella servicemedlemskapet. 

Med skolmedlem avses företag med anställda som är skolmedlem i SHR.

Med salong/spamedlem avses företag som är salong/spamedlem i SHR.

Med kund avses de personer eller företag som köper de tjänster eller produkter som medlem tillhandahåller i sin verksamhet (härmed avses även salonger i de fall salong är kund till servicemedlem).

Med salong avses den hudvårdssalong med anställda som köper de tjänster eller produkter som servicemedlem tillhandahåller i sin verksamhet.

Med utrustning avses all maskinell utrustning såsom (men inte begränsat till) laser, IPL och liknande. I detta ingår även avancerad utrustning om inte annat uttryckligen anges.

Med produkter avses övriga artiklar såsom förbrukningsmaterial, hudvårdsprodukter, kosttillskott och övriga varor för hudvård.

Med avancerade produkter och utrustning avses sådana produkter eller sådan utrustning som kan medföra skada på kund utan erforderliga kunskaper vid hantering.

Med tjänst avses sådana tjänster som hudterapeuter typiskt sett i sin verksamhet som hudterapeut tillhandahåller sina kunder.

1 kap. Allmänt

1 § Sveriges Hudterapeuters Riksorganisations (nedan benämnt ”SHR”) etiska regler (i det följande kallade ”de etiska reglerna”) ska alltid iakttas av alla medlemmar. Medlem ska vid anmodan visa att reglerna efterlevs.

2 § Medlem ska stödja SHR:s syfte och mål.

3 § Medlem ska i erforderlig utsträckning hålla sig informerad om förändringar i lagar, myndigheters rekommendationer och branschnyheter.

2 kap. Syfte

1 § Syftet med de etiska reglerna är:

1. Att hålla en hög standard i hudvårdsbranschen.

2. Att skydda kunder från olämpligt yrkesutövande.

3. Att bidra till ett lämpligt uppträdande mellan medlemmar, mot kunder och allmänheten.

3 kap. Överträdelse

1 § Anmälan om medlems överträdelse av de etiska reglerna ska lämnas till styrelsen. Styrelsen kan också självmant ta upp frågan om medlems överträdelse mot de etiska reglerna. Styrelsen ska, om det inte av särskilda skäl är obehövligt, i alla frågor om överträdelser av de etiska reglerna samråda med SHR:s etiska råd.

2 § Överträdelse av de etiska reglerna kan resultera i erinran, varning eller uteslutning, på beslut av styrelsen. Medlem kan om styrelsen anser det behövligt ges tillfälle att kommentera frågan innan beslut fattas. Beslut om åtgärd som avses här ska ges skriftligen och vara motiverat.

3 § Innan uteslutning sker, ska SHR:s etiska råd alltid beredas tillfälle att yttra sig. Medlemmen ifråga ska också ha getts tillfälle att i ärendet yttra sig över den omständighet som uteslutningen grundas på.   

4 § Beslut om uteslutning kan överklagas av medlemmen. Ett överklagande ska behandlas på närmast följande ordinarie årsmöte i enlighet med SHR:s stadgar.

4 kap. Gemensamma bestämmelser

Lagstiftning m.m.

1 § Medlem ska följa svenska och internationella lagar och föreskrifter samt myndigheters beslut och rekommendationer, exempelvis avgörande från Allmänna reklamationsnämnden.

2 § Medlem ska särskilt beakta de lagregler som gäller för hygienisk verksamhet samt marknadsföring.

God sed

3 § Medlem ska erbjuda god service och support till sina kunder, och ha en sedvanligt nöjd kundkrets.

4 § Medlem ska för att undvika vilseledande inte använda begrepp som kan associeras med hälso- och sjukvårdens område, exempelvis medicinsk hudvård.

5 § Medlem ska hålla god ton i kontakten med kunder, andra företag samt SHR och i övrigt iaktta god sed gentemot kunder och andra.

6 § Medlem ska alltid uppträda professionellt och på ett vis som gynnar organisationen och hudterapeutkåren i stort. De etiska reglernas syfte enligt kap. 2 ovan ska härvid särskilt främjas.

7 § Medlem ska aldrig överdriva effekten av utrustning, produkter eller tjänster.

8 § Medlem ska i sin kontakt med allmänheten sträva efter att upplysa om SHR:s verksamhet. Sådan information ska vara adekvat.

9 § Medlem ska vid användandet av SHR:s logotype uppmärksamma att den är ett registrerat varumärke som inte får förvanskas eller användas på ett i övrigt missvisande sätt. Korrekt logotype erhålls via SHR:s kansli.
10 § Medlem ska vid marknadsföring under SHR:s varumärke följa de regler som gäller angivna i separat dokument ”marknadsföringsregler”.

11 § Medlem får inte överlåta avancerade produkter eller utrustning till annan än företag, person eller salong med dokumenterad hudterapeututbildning som motsvarar SHR:s krav på hudterapeututbildning. Medlem ska kontrollera att det sagda är uppfyllt.

5 kap. Bestämmelser för personliga medlemmar

1 § Detta kapitel gäller endast personliga medlemmar.

2 § Personlig medlem får inte ställa medicinska diagnoser, utföra behandlingar eller erbjuda tjänster som är utanför dennes kompetensområde.

3 § Personlig medlem ska undersöka om en kund är under läkarbehandling, har kontraindikationer eller svårbedömda indikationer innan behandling påbörjas. Medlem ska vid varje tveksamhet begära att kunden konsulterar läkare för att säkerställa att tänkt behandling inte är skadlig.

4 § Personlig medlem får inte ge injektioner eller förskriva läkemedel, salvor eller lotioner som är receptbelagda, undantaget om personlig medlem även är legitimerad vårdpersonal.

5 § Personlig medlem får inte i egen regi bedriva utbildning i hudterapeutbehandlingar gentemot allmänheten.

6 § Personlig medlem ska dokumentera utförda behandlingar och hantera dessa dokument i enlighet med rådande lagstiftning, Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR). Personlig medlem ska respektera tystnadsplikt gentemot kund.

7 § Personlig medlem som bedriver salongsverksamhet ska ha tillfredsställande rutiner och upprätta ett Egenkontrollprogram i syfte att hålla hög hygienisk standard, inkluderande att fortlöpande kontrollera och planera verksamheten så att detta syfte uppnås.

8 § Personlig medlem ska upprätthålla innehavda certifikat utfärdade av föreningen enligt gällande regler.

9 § Personlig medlem ska regelbundet delta i fortbildningar inom yrket.

10 § Personlig medlem ska använda titeln auktoriserad hudterapeut. Personlig medlem får inte använda olämpliga eller vilseledande titlar, exempelvis ”legitimerad” hudterapeut.

11 § Personlig medlem ska hålla SHR:s personliga medlemsbevis väl synligt för kunderna.

12 § Personlig medlem som är arbetsgivare för hudterapeuter ska endast anställa hudterapeuter med dokumenterad hudterapeututbildning som i stort motsvarar SHR:s krav på hudterapeututbildning och företrädesvis anställa auktoriserade hudterapeuter som är medlemmar i SHR. Personlig medlem ska kontrollera anställds utbildning. Detsamma gäller för personlig medlem som hyr ut del av lokal till annan hudterapeut.

13 § Personlig medlem som bedriver salongsverksamhet ska inneha behandlingsskadeförsäkring för sig och sina anställda samt kundolycksfallsförsäkring. Medlem är skyldig att vidmakthålla försäkringsskyddet genom att iaktta för försäkring gällande villkor.
14 § Anställda till medlem som bedriver salongsverksamhet ska vara medlemmar i SHR för att få omfattas av SHR:s behandlingsskadeförsäkring.

15 § Personlig medlem ska hålla försäkringsintyg för SHR:s behandlingsskadeförsäkring väl synligt för kunderna.

16 § Vid tillämpning av friskrivningar från ansvar vid behandlingsskada på kund får dessa inte vara heltäckande eller oskäliga.

6 kap. Bestämmelser för servicemedlemmar

1 § Detta kapitel gäller endast servicemedlemmar.

2 § Servicemedlem ska enbart erbjuda utrustning och produkter som uppfyller fackmässiga krav på säkerhet samt innehar relevanta märkningar och liknande godkännanden. Det åligger servicemedlem att på begäran visa uppfyllelse av det sagda.

3 § Servicemedlem ska kunna uppvisa fullständig EG-­försäkran.

4 § Servicemedlem ska vid försäljning, uthyrning, leasing eller liknande ge noggrann och fullständig utbildning på aktuell utrustning och/eller produkter, där så fordras för dess optimala och fullt säkra användning. Sådan utbildning ska bestå av såväl teoretisk genomgång som praktisk träning. Servicemedlem ska följa upp utbildningen och säkerställa att salongen har erhållit adekvat kunskap.

5 § Servicemedlem ska vid utbildning av kunder och återförsäljare använda sig av utbildare med gedigen fackkunskap om och minst två års erfarenhet av aktuella produkter eller utrustning. Servicemedlem ska i sin organisation ha en utpekad person som har det övergripande ansvaret för utbildning avseende produkter och utrustning. Den utbildningsansvarige ska ha gedigen fackkunskap om och minst två års erfarenhet av aktuella produkter och utrustning. Dispens kan beviljas av styrelsen då särskilda skäl motiverar frånsteg från dessa krav.

6 § Servicemedlem ska inneha behandlingsskadeförsäkring i de fall behandlingar utförs, t.ex. vid utbildning. Medlem är skyldig att vidmakthålla försäkringsskyddet genom att iaktta för försäkring gällande villkor.

7 § Avancerade produkter och utrustning ska enbart säljas/uthyras till företag, personer eller salonger med dokumenterad hudterapeututbildning som motsvarar SHR:s krav på hudterapeututbildning. Servicemedlem bör inte heller i andra fall sälja eller hyra ut produkter eller utrustning avsedda för hudterapeuter till andra än personer med nyssnämnd utbildning. Då produkter eller utrustning som i denna bestämmelse avses säljs för att användas i en hudterapeututbildning, ska denna vara på eftergymnasial nivå och motsvara SHR:s krav på hudterapeututbildningar. Servicemedlem ska kontrollera att det som anges i denna bestämmelse är uppfyllt.

8 § Servicemedlem ska vidare, vid överlåtelse av avancerade produkter och utrustning, i samband med överlåtelseavtal tillförsäkra att köparen förbjuds att vidareöverlåta produkten/utrustningen till annan än sådan som avses i § 7 ovan.

9 § I den mån servicemedlem utför behandlingar vid produktdemonstrationer eller liknande ska reglerna i 5 kap. 2-­4 §§ iakttas.

10 § Servicemedlem som ingår i en servicemedlemsgemenskap ska tillse att företag som inte ingår i servicemedlemsgemenskapen (varmed likställs att företaget inte anmälts till SHR:s styrelse på sätt som föreskrivs i stadgarna) inte kan förväxlas med företag som ingår i densamma, på så sätt att det finns risk för att kunder eller andra uppfattar även det andra företaget som servicemedlem eller som del av det företag som innehar servicemedlemskap.

11 § Det är den enskilda servicemedlemmens ansvar att säkerställa och dokumentera att reglerna i detta kapitel följs.

7 kap. Bestämmelser för skolmedlemmar

1 § Detta kapitel gäller endast skolmedlemmar.

2 § Skolmedlem ska bedriva sin utbildning av hudterapeuter i enlighet med SHR:s utbildningsbilaga.

3 § Skolmedlem ska respektera att yrkesutövandet endast ska läras ut i kompletta hudterapeututbildningar eller fortbildningar för hudterapeuter.

4 § Skolmedlem ska informera sina studenter om SHR:s Etiska regler och säkerställa att adekvat kompetens erhållits.

5 § Skolmedlem ska i utbildningssituationen uppträda på ett sätt som är gynnsamt för SHR och upplysa om SHR:s verksamhet samt fördelarna med medlemskap.

6 § Skolmedlem ska säkerställa att 5 kap. 2-­6 §§ alltid följs vid behandlingar som utförs i utbildningen.

7 § Skolmedlem ska ha tillfredsställande rutiner och upprätta ett Egenkontrollprogram i syfte att hålla hög hygienisk standard, inkluderande att fortlöpande kontrollera och planera verksamheten så att detta syfte uppnås.

8 kap. Bestämmelser för salong/spamedlem

1 § Detta kapitel gäller endast salong/spamedlemmar.

2 § Salong/spamedlem ska tillse att anställda hudterapeuter och hudterapeuter som medlemmen samarbetar med (t.ex. vid inhyrd hudterapeut och dess företag) inte ställer medicinska diagnoser, utför behandlingar eller erbjuder tjänster som är utanför dennes kompetensområde, och salong/spamedlem får inte ingå samarbete med eller anställda hudterapeut som inte uppfyller detta.

3 § Salong/spamedlem ska tillse att samma krets av personer/företag som avses ovan liksom övriga verksamma på salongen/spat undersöker om en kund är under läkarbehandling, har kontraindikationer eller svårbedömda indikationer innan behandling påbörjas. Vid tveksamhet ska begäras att kunden konsulterar läkare för att säkerställa att tänkt behandling inte är skadlig.

4 § Salong/spamedlem ska tillse att ingen av de personer som på något sätt är verksamma vid salongen/spat (anställd eller egenföretagare) inte ger injektioner eller föreskriver läkemedel, salvor eller lotioner som är receptbelagda, undantaget om vederbörande är legitimerad vårdpersonal. Salong/spamedlem får inte ingår samarbete med eller anställda någon som inte uppfyller detta.

5 § Salong/spamedlem får inte bedriva utbildning i hudterapeutbehandlingar gentemot allmänheten.

6 § Salong/spamedlem ska i enlighet med SHR:s stadgar endast anställa hudterapeuter som är personliga medlemmar i SHR. Salong/spamedlem ska årsvis skicka in en förteckning över anställda hudterapeuter per varje kalenderårs ingång.

7 § Salong/spamedlem ska ha tillfredsställande rutiner och upprätta ett Egenkontrollprogram i syfte att hålla hög hygienisk standard, inkluderande att fortlöpande kontrollera och planera verksamheten så att detta syfte uppnås.

8 § Salong/spamedlem ska tillse att de som är verksamma vid salongen/spat (anställd eller egenföretagare) dokumenterar utförda behandlingar och hanterar dessa dokument i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) samt respekterar tystnadsplikt gentemot kund. Salong/spamedlem får inte ingå samarbete med eller anställda någon som inte uppfyller detta.

9 § Salong/spamedlem ska inneha behandlingsskadeförsäkring för vid salongen verksamma anställda.  Salong/spamedlem är skyldig att vidmakthålla försäkringsskyddet genom att iaktta för försäkringen gällande villkor.

10 § Vid tillämpning av friskrivningar från ansvar vid behandlingsskada på kund får dessa inte vara heltäckande eller oskäliga.


Medlemsförsäkring

Ett av våra medlemskrav är att du innehar en gällande behandlingsskadeförsäkring.
Vi har tillsammans med försäkringsförmedlaren Arctic tagit fram en sådan försäkring som är anpassad för dig som hudterapeut. Det är en försäkring som skyddar din kund under behandling eller om en skada till följd av behandlingen skulle uppstå. Vid en skada får du hjälp av försäkringsbolaget att utreda, förhanda och givetvis även betala ersättning till den drabbade.

Alla som bedriver eget företag, oavsett om du har egen praktik, har mottagning hemma, hyr in dig på en annan salong eller om du är ambulerande behöver också en företagsförsäkring! Oavsett typ av skada kan det bli kostsamt för ditt företag. Arctic kan även erbjuda er medlemmar en företagsförsäkring till förmånlig årspremie.

Utöver behandlingsskadeförsäkring och företagsförsäkring erbjuder vi även er medlemmar sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring samt diagnosförsäkring. För mer information om försäkringarna kontakta företagsgruppen på Arctic. Tel 08-746 05 60, e-post foretag@arctic.se.

Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar.
Försäkringsförmedlare: Arctic, registrerad försäkringsförmedlare som lyder under Finansinspektionen. Verksamheten är reglerad i lag och Arctic är medlemmar i Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM.

Arctic förmedlar SHR:s medlemsförsäkringar, dvs. är mellanhanden mellan SHR och försäkringsbolaget.
 
Har en skada inträffat?
Skador avseende din verksamhet anmäles omgående till försäkringsgivaren/försäkringsbolaget Moderna Försäkringar, tel. 0200 21 21 20. Skadeanmälan samt tillvägagångssätt kan även hämtas från https://www.modernaforsakringar.se/foretag/vid-skada/foretag--och-industriskador/

Skador hanteras ej av Arctic eftersom de inte är ett försäkringsbolag utan registrerade förmedlare.
Är du missnöjd med hur Moderna Försäkringar har hanterat ditt ärende bör du däremot ta kontakt med Arctic.


Klagomål

Om du som medlem har ett klagomål på någon av våra medlemmar/servicemedlemmar/skolmedlemmar kan du anmäla detta till vårt etiska råd. Du anmäler genom att skicka in blanketten anmälan om klagomål (finns längst ner på sidan) till SHR, Dalagatan 76, 113 24 Stockholm.
 
Klagomål kan gälla felbehandling, behandlingsskada eller om någon medlem på annat sätt bryter mot det etiska reglerna som finns för medlemmarna.  Du kan läsa om de etiska reglerna nedan.
 
För att kunna behandla klagomålet på ett riktigt och säkert sätt vill vi att Du utförligt beskriver vad det är Du anser överträdelsen gäller på blanketten och att Du på något sätt styrker denna överträdelse. För att SHR ska behandla ärendet vill vi att Du skickar in blanketten så fort som möjligt efter överträdelsen.
 
SHR:s Etiska råd:
 Ett Etiskt råd bestående av tre ledamöter har till uppgift att ansvara för handläggning av frågor rörande medlemmars skyldighet att följa av förbundet antagna etiska regler och är rådgivande i etiska frågor som rör yrkesutövningen.
Etiska rådet etiskaradet@shr.nu består av

Marija Navaityté
Johanna Ekvall
Hannah Kallio

Rättigheter: 
Öppet material