Etiska regler

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisations (SHR) etiska regler

Antagna av föreningsstämman den 15 mars 2014 med ändringar antagna den 21 mars 2015, den 18 mars 2017, den 24 mars 2018, den 23 mars 2019, den 20 mars 2021 och 26 mars 2022.

Definitioner
Med företag avses fysisk eller juridisk person som bedriver näringsverksamhet.

Med medlem avses alla medlemmar i SHR oavsett medlemskategori.
Med personlig medlem avses fysisk person som är personlig medlem i SHR, anställda såväl som företagare. En salongsverksamhet oavsett bolagsform är inte personlig medlem utan det är den enskilda hudterapeuten som driver verksamheten som är personlig medlem.

Med servicemedlem avses företag med anställda som är servicemedlem i SHR.

Med servicemedlemsgemenskap avses sådan koncern eller grupp av närstående företag där servicemedlem ingår och som betalar förhöjd avgift för möjligheten för övriga företag i koncernen eller företagsgruppen att ta del av det aktuella servicemedlemskapet. 

Med skolmedlem avses företag med anställda som är skolmedlem i SHR.

Med arbetsgivarmedlem avses företag som har arbetsgivarmedlemskap i SHR.

Med kund avses de personer eller företag som köper de tjänster eller produkter som medlem tillhandahåller i sin verksamhet (härmed avses även salonger i de fall salong är kund till servicemedlem).

Med salong avses den hudvårdssalong med anställda som köper de tjänster eller produkter som servicemedlem tillhandahåller i sin verksamhet.

Med utrustning avses all maskinell utrustning såsom (men inte begränsat till) laser, IPL och liknande. I detta ingår även avancerad utrustning om inte annat uttryckligen anges.

Med produkter avses övriga artiklar såsom förbrukningsmaterial, hudvårdsprodukter, kosttillskott och övriga varor för hudvård.

Med avancerade produkter och utrustning avses sådana produkter eller sådan utrustning som kan medföra skada på kund utan erforderliga kunskaper vid hantering.

Med tjänst avses sådana tjänster som hudterapeuter typiskt sett i sin verksamhet som hudterapeut tillhandahåller sina kunder.

1 kap. Allmänt
1 § Sveriges Hudterapeuters Riksorganisations (nedan benämnt ”SHR”) etiska regler (i det följande kallade ”de etiska reglerna”) ska alltid iakttas av alla medlemmar. Medlem ska vid anmodan visa att reglerna efterlevs.

2 § Medlem ska stödja SHR:s syfte och mål.

3 § Medlem ska i erforderlig utsträckning hålla sig informerad om förändringar i lagar, myndigheters rekommendationer och branschnyheter.

2 kap. Syfte

1 § Syftet med de etiska reglerna är:

1. Att hålla en hög standard i hudvårdsbranschen.

2. Att skydda kunder från olämpligt yrkesutövande.

3. Att bidra till ett lämpligt uppträdande mellan medlemmar, mot kunder och allmänheten.

3 kap. Överträdelse

1 § Anmälan om medlems överträdelse av de etiska reglerna ska lämnas till styrelsen. Styrelsen kan också självmant ta upp frågan om medlems överträdelse mot de etiska reglerna. Styrelsen ska, om det inte av särskilda skäl är obehövligt, i alla frågor om överträdelser av de etiska reglerna samråda med SHR:s etiska råd. 

2 § Överträdelse av de etiska reglerna kan resultera i erinran, varning eller uteslutning, på beslut av styrelsen. Medlem kan om styrelsen anser det behövligt ges tillfälle att kommentera frågan innan beslut fattas. Beslut om åtgärd som avses här ska ges skriftligen och vara motiverat.

3 § Innan uteslutning sker, ska SHR:s etiska råd alltid beredas tillfälle att yttra sig. Medlemmen ifråga ska också ha getts tillfälle att i ärendet yttra sig över den omständighet som uteslutningen grundas på.   

4 § Beslut om uteslutning kan överklagas av medlemmen. Ett överklagande ska behandlas på närmast följande ordinarie årsmöte i enlighet med SHR:s stadgar.

4 kap. Gemensamma bestämmelser
Lagstiftning m.m.

1 § Medlem ska följa svenska och internationella lagar och föreskrifter samt myndigheters beslut och rekommendationer, exempelvis avgörande från Allmänna reklamationsnämnden.

2 § Medlem ska särskilt beakta de lagregler som gäller för hygienisk verksamhet samt marknadsföring.

God sed
3 § Medlem ska erbjuda god service och support till sina kunder, och ha en sedvanligt nöjd kundkrets.

4 § Medlem ska för att undvika vilseledande inte använda begrepp som kan associeras med hälso- och sjukvårdens område, exempelvis medicinsk hudvård.

5 § Medlem ska hålla god ton i kontakten med kunder, andra företag samt SHR och i övrigt iaktta god sed gentemot kunder och andra.

6 § Medlem ska alltid uppträda professionellt och på ett vis som gynnar organisationen och hudterapeutkåren i stort. De etiska reglernas syfte enligt kap. 2 ovan ska härvid särskilt främjas. 

7 § Medlem ska aldrig överdriva effekten av utrustning, produkter eller tjänster.

8 § Medlem ska i sin kontakt med allmänheten sträva efter att upplysa om SHR:s verksamhet. Sådan information ska vara adekvat.

9 § Medlem ska vid användandet av SHR:s logotype uppmärksamma att den är ett registrerat varumärke som inte får förvanskas eller användas på ett i övrigt missvisande sätt. Korrekt logotype erhålls via SHR:s kansli.

10 § Medlem ska vid marknadsföring under SHR:s varumärke följa de regler som gäller angivna i separat dokument ”marknadsföringsregler”.

11 § Medlem som bedriver salongsverksamhet måste tillse att förnam, efternamn och titel på behandlande terapeuter på salongen framgår på hemsidor, i bokföringssystem, och i digitala bokningssystem.

12 § Medlem får inte överlåta avancerade produkter eller utrustning till annan än företag, person eller salong med dokumenterad hudterapeututbildning som motsvarar SHR:s krav på hudterapeututbildning. Medlem ska kontrollera att det sagda är uppfyllt. 

5 kap. Bestämmelser för personliga medlemmar
1 § Detta kapitel gäller endast personliga medlemmar.

2 § Personlig medlem får inte ställa medicinska diagnoser, utföra behandlingar eller erbjuda tjänster som är utanför dennes kompetensområde.

3 § Personlig medlem ska undersöka om en kund är under läkarbehandling, har kontraindikationer eller svårbedömda indikationer innan behandling påbörjas. Medlem ska vid varje tveksamhet begära att kunden konsulterar läkare för att säkerställa att tänkt behandling inte är skadlig.

4 § Personlig medlem får inte ge injektioner eller förskriva läkemedel, salvor eller lotioner som är receptbelagda, undantaget om personlig medlem även är legitimerad vårdpersonal.

5 § Personlig medlem får inte i egen regi bedriva utbildning i hudterapeutbehandlingar gentemot allmänheten.

6 § Medlem som bedriver utbildningsverksamhet i form av fortbildning för hudterapeuter ska inneha adekvata försäkringar med bl.a. behandlingsskadeförsäkring för denna utbildningsverksamhet, både utbildare samt de personer man utbildar ska omfattas av denna.

7 § Personlig medlem ska dokumentera utförda behandlingar och hantera dessa dokument i enlighet med aktuell lagstiftning om hantering av personuppgifter och dataskydd. Personlig medlem ska respektera tystnadsplikt gentemot kund.

8 § Personlig medlem som bedriver salongsverksamhet ska ha tillfredsställande rutiner och upprätta ett Egenkontrollprogram i syfte att hålla hög hygienisk standard, inkluderande att fortlöpande kontrollera och planera verksamheten så att detta syfte uppnås.

9 § Personlig medlem ska upprätthålla innehavda certifikat utfärdade av föreningen enligt gällande regler.

10 § Personlig medlem ska regelbundet delta i fortbildningar inom yrket.

11 § Personlig medlem ska använda titeln auktoriserad hudterapeut. Personlig medlem får inte använda olämpliga eller vilseledande titlar, exempelvis ”legitimerad” hudterapeut.

12 § Personlig medlem ska hålla SHR:s personliga medlemsbevis väl synligt för kunderna.

13 § Personlig medlem som är arbetsgivare för hudterapeuter ska endast anställa hudterapeuter med dokumenterad hudterapeututbildning som i stort motsvarar SHR:s krav på hudterapeututbildning och företrädesvis anställa auktoriserade hudterapeuter som är medlemmar i SHR. Personlig medlem ska kontrollera anställds utbildning. Detsamma gäller för personlig medlem som hyr ut del av lokal till annan hudterapeut.

14 § Personlig medlem som utför hudvårdsbehandlingar ska omfattas av en behandlingsskadeförsäkring. Bedriver man salongsverksamhet ska man inneha behandlingsskadeförsäkring för sig och sina anställda samt kundolycksfallsförsäkring. Medlem är skyldig att vidmakthålla försäkringsskyddet genom att iaktta för försäkring gällande villkor.

15 § Anställda till medlem som bedriver salongsverksamhet ska vara medlemmar i SHR för att få omfattas av SHR:s behandlingsskadeförsäkring.

16 § Personlig medlem ska hålla försäkringsintyg för SHR:s behandlingsskadeförsäkring väl synligt för kunderna.

17 § Vid tillämpning av friskrivningar från ansvar vid behandlingsskada på kund får dessa inte vara heltäckande eller oskäliga.

6 kap. Bestämmelser för servicemedlemmar
1 § Detta kapitel gäller endast servicemedlemmar.

2 § Servicemedlem ska enbart erbjuda utrustning och produkter som uppfyller fackmässiga krav på säkerhet samt innehar relevanta märkningar och liknande godkännanden. Det åligger servicemedlem att på begäran visa uppfyllelse av det sagda.

3 § Servicemedlem ska kunna uppvisa fullständig EG-­försäkran.

4 § Servicemedlem ska vid försäljning, uthyrning, leasing eller liknande ge noggrann och fullständig utbildning på aktuell utrustning och/eller produkter, där så fordras för dess optimala och fullt säkra användning. Sådan utbildning ska bestå av såväl teoretisk genomgång som praktisk träning. Servicemedlem ska följa upp utbildningen och säkerställa att salongen har erhållit adekvat kunskap.

5 § Servicemedlem ska vid utbildning av kunder och återförsäljare använda sig av utbildare med gedigen fackkunskap om och minst två års erfarenhet av aktuella produkter eller utrustning. Servicemedlem ska i sin organisation ha en utpekad person som har det övergripande ansvaret för utbildning avseende produkter och utrustning. Den utbildningsansvarige ska ha gedigen fackkunskap om och minst två års erfarenhet av aktuella produkter och utrustning. Dispens kan beviljas av styrelsen då särskilda skäl motiverar frånsteg från dessa krav. 

6 § Servicemedlem ska inneha behandlingsskadeförsäkring i de fall behandlingar utförs, t.ex. vid utbildning. Medlem är skyldig att vidmakthålla försäkringsskyddet genom att iaktta för försäkring gällande villkor.

7 § Avancerade produkter och utrustning ska enbart säljas/uthyras till företag, personer eller salonger med dokumenterad hudterapeututbildning som motsvarar SHR:s krav på hudterapeututbildning. Servicemedlem bör inte heller i andra fall sälja eller hyra ut produkter eller utrustning avsedda för hudterapeuter till andra än personer med nyss nämnd utbildning. Då produkter eller utrustning som i denna bestämmelse avses säljs för att användas i en hudterapeututbildning, ska denna vara på eftergymnasial nivå och motsvara SHR:s krav på hudterapeututbildningar. Servicemedlem ska kontrollera att det som anges i denna bestämmelse är uppfyllt.

8 § Servicemedlem ska vidare, vid överlåtelse av avancerade produkter och utrustning, i samband med överlåtelseavtal tillförsäkra att köparen förbjuds att vidareöverlåta produkten/utrustningen till annan än sådan som avses i § 7 ovan. 

9 § I den mån servicemedlem utför behandlingar vid produktdemonstrationer eller liknande ska reglerna i 5 kap. 2-­4 §§ iakttas.

10 § Servicemedlem som ingår i en servicemedlemsgemenskap ska tillse att företag som inte ingår i servicemedlemsgemenskapen (varmed likställs att företaget inte anmälts till SHR:s styrelse på sätt som föreskrivs i stadgarna) inte kan förväxlas med företag som ingår i densamma, på så sätt att det finns risk för att kunder eller andra uppfattar även det andra företaget som servicemedlem eller som del av det företag som innehar servicemedlemskap.

11 § Det är den enskilda servicemedlemmens ansvar att säkerställa och dokumentera att reglerna i detta kapitel följs.

7 kap. Bestämmelser för skolmedlemmar
1 § Detta kapitel gäller endast skolmedlemmar.

2 § Skolmedlem ska bedriva sin utbildning av hudterapeuter i enlighet med SHR:s utbildningsbilaga.

3 § Inom hudvårdsämnen får medlemsskola endast anordna fullständiga hudterapeututbildningar som uppfyller SHR:s krav på sådan utbildning, samt fortbildning för hudterapeuter. Skola får inte anordna kortare utbildningar/kurser inom områden som helt eller delvis kan konkurrera med verksamhet som är sedvanlig för hudterapeutyrket.

4 § Skolmedlem ska informera sina studenter om SHR:s Etiska regler och säkerställa att adekvat kompetens erhållits.

5 § Skolmedlem ska i utbildningssituationen uppträda på ett sätt som är gynnsamt för SHR och upplysa om SHR:s verksamhet samt fördelarna med medlemskap.

6 § Skolmedlem ska säkerställa att 5 kap. 2-­6 §§ alltid följs vid behandlingar som utförs i utbildningen.

7 § Skolmedlem ska ha tillfredsställande rutiner och upprätta ett Egenkontrollprogram i syfte att hålla hög hygienisk standard, inkluderande att fortlöpande kontrollera och planera verksamheten så att detta syfte uppnås.

8 kap. Bestämmelser studerandemedlemmar
1§ Studerandemedlem får ej kalla sig auktoriserad.

2 § Det måste tydligt framgå att behandlingar som utförs av studerandemedlem som inte är färdigutbildad är just behandling av person under utbildning till hudterapeut.

3 § Studerandemedlem får ej driva egen näringsverksamhet under studietiden, med de behandlingar som hen inte är färdigutbildad i.

4 § Studerandemedlem är medveten om att hen inte kan teckna fullgod behandlingsskadeförsäkring som icke färdigutbildad.

5 § Studerandemedlemskap innebär begränsad tillgång till SHR:s utbud av förmåner, tex ingen tillgång till MyClub, facebookgrupp, interna hemsidan och kurser anordnade av SHR under studietiden. Detta är exklusivt för auktoriserade, betalande medlemmar.

6 § Studerandemedlem får inte ställa medicinska diagnoser, utföra behandlingar eller erbjuda tjänster som är utanför dennes kompetensområde.

7 § Studerandemedlem ska undersöka om en kund är under läkarbehandling, har kontraindikationer eller svårbedömda indikationer innan behandling påbörjas. Studerandemedlem ska vid varje tveksamhet begära att kunden konsulterar läkare för att säkerställa att tänkt behandling inte är skadlig.

8 § Studerandemedlem får inte ge injektioner eller förskriva läkemedel, salvor eller lotioner som är receptbelagda, undantaget om studerandemedlem även är legitimerad vårdpersonal.

9 § Studerandemedlem får inte i egen regi bedriva utbildning i hudterapeutbehandlingar gentemot allmänheten.

10 § Studerandemedlem som bedriver utbildningsverksamhet i form av fortbildning för hudterapeuter ska inneha adekvata försäkringar med bl.a. behandlingsskadeförsäkring för denna utbildningsverksamhet, både utbildare samt de personer man utbildar ska omfattas av denna.

11 § Studerandemedlem ska dokumentera utförda behandlingar och hantera dessa dokument i enlighet med aktuell lagstiftning om hantering av personuppgifter och dataskydd. Studerandemedlem ska respektera tystnadsplikt gentemot kund.

12 § Studerandemedlem som bedriver salongsverksamhet ska ha tillfredsställande rutiner och upprätta ett Egenkontrollprogram i syfte att hålla hög hygienisk standard, inkluderande att fortlöpande kontrollera och planera verksamheten så att detta syfte uppnås.

13 § Studerandemedlem som är arbetsgivare för hudterapeuter ska endast anställa hudterapeuter med dokumenterad hudterapeututbildning som i stort motsvarar SHR:s krav på hudterapeututbildning och företrädesvis anställa auktoriserade hudterapeuter som är medlemmar i SHR. Studerandemedlem ska kontrollera anställds utbildning. Detsamma gäller för studerandemedlem som hyr ut del av lokal till annan hudterapeut.

14 § Studerandemedlem som utför hudvårdsbehandlingar ska omfattas av en behandlingsskadeförsäkring. Bedriver man salongsverksamhet ska man inneha behandlingsskadeförsäkring för sig och sina anställda samt kundolycksfallsförsäkring. Medlem är skyldig att vidmakthålla försäkringsskyddet genom att iaktta för försäkring gällande villkor.

15 § Vid tillämpning av friskrivningar från ansvar vid behandlingsskada på kund får dessa inte vara heltäckande eller oskäliga.

 

9 kap. bestämmelser för arbetsgivarmedlemmar
1 § Detta kapitel gäller endast arbetsgivarmedlemmar.

2 § Arbetsgivarmedlem ska tillse att anställda hudterapeuter och hudterapeuter som medlemmen samarbetar med (t.ex. vid inhyrd hudterapeut och dess företag) inte ställer medicinska diagnoser, utför behandlingar eller erbjuder tjänster som är utanför dennes kompetensområde, och arbetsgivarmedlem får inte ingå samarbete med eller anställda hudterapeut som inte uppfyller detta.

3 § Arbetsgivarmedlem ska tillse att samma krets av personer/företag som avses ovan liksom övriga verksamma på salongen/spat undersöker om en kund är under läkarbehandling, har kontraindikationer eller svårbedömda indikationer innan behandling påbörjas. Vid tveksamhet ska begäras att kunden konsulterar läkare för att säkerställa att tänkt behandling inte är skadlig.

4 § Arbetsgivarmedlem ska tillse att ingen av de personer som på något sätt är verksamma vid salongen/spat (anställd eller egenföretagare) inte ger injektioner eller förskriver läkemedel, salvor eller lotioner som är receptbelagda, undantaget om vederbörande är legitimerad vårdpersonal. Arbetsgivarmedlem får inte ingå samarbete med eller anställa någon som inte uppfyller detta. 

5 § Arbetsgivarmedlem får inte bedriva utbildning i hudterapeutbehandlingar gentemot allmänheten.

6 § Arbetsgivarmedlem ska i enlighet med SHR:s stadgar endast anställa hudterapeuter som är personliga medlemmar i SHR. Arbetsgivarmedlem ska årsvis skicka in en förteckning över anställda hudterapeuter per varje kalenderårs ingång.

7 § Arbetsgivarmedlem ska ha tillfredsställande rutiner och upprätta ett Egenkontrollprogram i syfte att hålla hög hygienisk standard, inkluderande att fortlöpande kontrollera och planera verksamheten så att detta syfte uppnås.

8 § Arbetsgivarmedlem ska tillse att de som är verksamma vid salongen/spat (anställd eller egenföretagare) dokumenterar utförda behandlingar och hanterar dessa dokument i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) samt respekterar tystnadsplikt gentemot kund. Arbetsgivarmedlem får inte ingå samarbete med eller anställda någon som inte uppfyller detta.

9 § Arbetsgivarmedlem ska inneha behandlingsskadeförsäkring för vid salongen verksamma anställda. Arbetsgivarmedlem är skyldig att vidmakthålla försäkringsskyddet genom att iaktta för försäkringen gällande villkor.

10 § Vid tillämpning av friskrivningar från ansvar vid behandlingsskada på kund får dessa inte vara heltäckande eller oskäliga.

11 § Arbetsgivarmedlem som bedriver utbildningsverksamhet i form av fortbildning för hudterapeuter ska inneha adekvata försäkringar med bl.a. behandlingsskadeförsäkring för denna utbildningsverksamhet, både utbildare samt de personer man utbildar ska omfattas av denna.

13 § Arbetsgivarmedlem ska tillse att anställda upprätthåller innehavda certifikat utfärdade av föreningen enligt gällande regler.

14 § Arbetsgivarmedlem ska tillse att anställda regelbundet deltar i fortbildningar inom yrket.

15 § Arbetsgivarmedlem ska tillse att anställda använder titeln auktoriserad hudterapeut. Personlig medlem får inte använda olämpliga eller vilseledande titlar, exempelvis ”legitimerad” hudterapeut.

16 § Arbetsgivarmedlem ska tillse att anställda håller SHR:s personliga medlemsbevis väl synligt för kunderna.

17 § Arbetsgivarmedlem ska tillse att anställda håller försäkringsintyg för SHR:s behandlingsskadeförsäkring väl synligt för kunderna.

SHR:s Etiska råd
Ett Etiskt råd bestående av tre ledamöter har till uppgift att ansvara för handläggning av frågor rörande medlemmars skyldighet att följa av förbundet antagna etiska regler och är rådgivande i etiska frågor som rör yrkesutövningen.
Etiska rådet
etiskaradet@shr.nu består av; 

Gerd Klang

Maria Gyllin

Elenia Lackman

Rättigheter: 
Öppet material