Organisation

SHR:s verksamhet leds av en styrelse med nio ledamöter.

Styrelsen, som ansvarar för organisation och förvaltning, består av: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt fem stycken övriga styrelseledamöter. Styrelsen sammanträder regelbundet och årsmöte hålls varje år i mars.

Förbundet är uppdelat i fyra regioner: Region A Norra Sverige (Norrland/Uppland/Dalarna), Region B Västra Sverige (Västra Götaland/Värmland/Västmanland/Närke) , Region C Östra Sverige (Stockholm Norr/Söder), Region D Södra Sverige (Skåne/Östra Götaland). Två ledamöter är ansvariga för varje region.

Förbundet har en valberedning, en förtroendevald arbetsgrupp vars uppgift är att ta fram kandidater till styrelsen.

Inom SHR finns även andra arbetsgrupper.

De olika arbetsgrupperna är:
Arbetsutskottet, Utbildningsutskottet, Arbetsgrupp för epilering, Arbetsgrupp för IPL/laser, Valberedningen, Etiska rådet och Valideringsgruppen.

Övriga poster i SHR
Internrevisor, revisor, redaktör, granskare och expert World Skills.
Det finns också ett kansli med personal samt granskare som arbetar på uppdrag av styrelsen.

Arbetsgrupper:

Arbetsutskottet
Består av fyra ledamöter; ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Dessa förbereder frågor inför styrelsemöten.

Utbildningsutskottet i SHR
Består av fyra ledamöter som alla har minst 5 års yrkeserfarenhet och erfarenhet av utbildning av hudterapeuter samt företrädelsevis innehar mästarbrev och annan fortbildning arrangerad av SHR.
Handhar allt som rör kvalitetskontroll vid utbildningar; rekrytering av granskare, utbildning och fortbildning av granskare. Följer upp kvalitetskontroller/granskningar. Uppdaterar information om kvalitetskontroller och följer upp utvärderingar.

Arbetsgrupper för permanent hårborttagning
Två arbetsgrupper, Epileringsgruppen och IPL/Lasergruppen, som arbetar med fortbildning samt Certifikat för Nålepilation och IPL/Laser-certifikat. Dessa består av två ledamöter per grupp som alla är innehavare av certifikat i Nålepilation och/eller IPL/laser certifikat.
De har ansvar för allt som rör fortbildning i epilering och IPL/laser. Utformar innehåll av uppdateringar och kurser. Reviderar information vid behov.

Valberedningen i SHR
Består av tre ledamöter som har till uppgift att ta fram kandidater till styrelse, utbildningsutskott, etiskt råd, revisor och internrevisor.

Etiskt råd
Ett Etiskt råd bestående av tre ledamöter, två med minst 5 års yrkeserfarenhet av hudvårdsbehandlingar på salong, och en från konsumentförening eller liknande, har till uppgift att ansvara för handläggning av frågor rörande medlemmars skyldighet att följa av förbundet antagna etiska regler och är rådgivande i etiska frågor som rör yrkesutövningen

Valideringsgrupp
En Valideringsgrupp bestående av två ledamöter med minst 5 års yrkeserfarenhet samt företrädelsevis innehar mästarbrev samt stort intresse för utbildningsfrågor.
Valideringsgruppen har till uppgift att validera personer för medlemskap i SHR och genom kontakt med kansliet se till att dessa får ett beslut.

Kansli
Kansliet består av anställd personal som sköter alla administrativa uppgifter, ekonomi och medlemsservice.

Rättigheter: 
Öppet material